Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: མི་ཉག་སིའུ་རྒྱལ་པོ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: mi nyag si'u rgyal po/
THL TRANSCRIPTION: minyak siugyelpo

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

rab byung dang po'i sa yos lor tang zhang chang zhes pa'i grangs nyung mi rigs kyis rma chu'i sked rgyud deng sang nying zha sa char shis zha zhes pa'i rgyal srid btsugs pa de rab byung bzhi pa'i me phag lor hor jing gir rgyal po'i lag tu shor, de'i gdung rgyud lho phyogs su bskyod de mdo khams sgang drug gi nang gses mi nyag ste dar rtse mdo'i nub rgyud du gzhis chags nas bsdad, rgya skad shis zha zhes pa'i sgra gdangs de bod skad du ji bzhin ma thon par zur chag ste si hu'am si'u zhes grags

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2069] རབ་བྱུང་དང་པོའི་ས་ཡོས་ལོར་ཏང་ཞང་ཆང་ཞེས་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱིས་རྨ་ཆུའི་སྐེད་རྒྱུད་དེང་སང་ཉིང་ཞ་ཟེར་བའི་ས་ཆར་ཤིས་ཞ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་སྲིད་བཙུགས་པ་དེ་རབ་བྱུང་བཞི་པའི་མེ་ཕག་ལོར་ཧོར་ཇིང་གིར་རྒྱལ་པོའི་ལག་ཏུ་ཤོར། དེའི་གདུང་རྒྱུད་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་དེ་མདོ་ཁམས་སྒང་དྲུག་གི་ནང་གསེས་མི་ཉག་སྟེ་དར་རྩེ་མདོའི་ནུབ་རྒྱུད་དུ་གཞིས་ཆགས་ནས་བསྡད། རྒྱ་སྐད་ཤིས་ཞ་ཞེས་པའི་སྒྲ་གདངས་དེ་བོད་སྐད་དུ་ཇི་བཞིན་མ་ཐོན་པར་ཟུར་ཆག་སྟེ་སི་ཧུ་སིའུ་ཞེས་གྲགས། ...

Loading...