Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: སྦྱོང་བ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: sbyong ba/
THL TRANSCRIPTION: jongwa

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

JEFFREY HOPKINS DICTIONARY

སྦྱང་སྦྱོང་སྦྱངས་སྦྱོངས་
Hopkins' Translations: purify; wash; practice; train; cleanse; clean; purity; purification
Others' Translations: {C}clean
Sanskrit: {C}pariśodhaYOGĀCĀRA GLOSSARY
uttapta

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

སྦྱོང་བ་སྦྱངས་པ་སྦྱང་བ་སྦྱོངས་ trans. v.; to purify, refine into/ away; clean, remove by cleaning, 2) train in, 3) improve [a field]. 4) training

RICHARD BARON DICTIONARY

སྦྱང་བ་ to refine (into/ away); to train (in)

JIM VALBY DICTIONARY

clean, remove by cleansing, clear away, take away, subtract, exercise, train, purify, refining away, to loosen, process of purification, purification

IVES WALDO DICTIONARY

(tha dad pa sbyangs pa, sbyang ba, sbyongs,, 1) study, train in, improve; 2) abandon faults, purify, clean, remove by cleaning; 3) purge; 4) give, bestow; 5) subtract, remove

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2026] ༼ཐ་དད་པ༽ སྦྱངས་པ། སྦྱང་བ། སྦྱོངས།  1 སློབ་པ། ... ཡི་གེ་སྦྱོང་བ། ... ནང་སྦྱོང་བྱེད་པ། ... སྦེ་ག་སྦྱོང་བ། ... དམག་རྩལ་ལེགས་པར་སྦྱངས་པ། ... 2 སྐྱོན་སྤོང་བ་དང། འདག་པར་བྱེད་པ། ... སྐྱོན་ཆ་སྦྱོང་བ། ... བློ་སྦྱོང། ... སྡིག་པ་སྦྱོང་བ། ... སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་པ། ... བྱས་རྗེས་བཞན་ནས་ཉེས་པ་སྦྱོང་བ། ... 3 འཁྲུ་བཤལ་བྱེད་པ། ... གྲོད་ཁོག་སྦྱངས་ནས་རྒྱུ་མའི་ནང་གི་ཚད་པ་བཅོས་པ། ... 4 སྟེར་བའམ་གཏོང་བ། ... སྒྲུབ་རྒྱགས་ཀྱང་རང་གིས་སྦྱངས་ནས་སྒོམ་དུ་འཇུག་པ་ཡིན་པས་དགའ་བར་གྱིས། ... ཕ་མ་རྒས་ནས་ལས་ཀ་མི་འཕེར་བའི་སྐབས་སུ་ལྟོ་གོས་ཚང་མ་ཕྲུ་གུས་སྦྱོང་བ། ... 5 འཕྲི་བའི་དོན། ... སྦྱང་གཞི། ... སྦྱང་བ། ... དབུགས་ཀྱིས་སྦྱང། ... སྦྱངས་ལྷག་... སྦྱངས་ཤུལ། ...

Loading...