Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: དབུགས        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: dbugs/
THL TRANSCRIPTION: uk

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

JEFFREY HOPKINS DICTIONARY

Hopkins' Translations: breath
Others' Translations: {C}principle of life
Sanskrit: {C}śvāsa; {MSA}lālenā (=lālanā?)YOGĀCĀRA GLOSSARY
praśvāsa

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

གཏོང་ལེན་བྱེད་པ་ v. breathe, respire, ashthama, impeded breath, exhalations and inhalations of the breath

འབྱུང་རྔུབ་ exhalation and inhalation of the breath. breath, respiration, short of breath

JIM VALBY DICTIONARY

breath, wind, respiration

IVES WALDO DICTIONARY

1) wind element in the srog rtsa, life nadi; 2) breathing, respiration; 3) period of a breath [in healthy person, 21,600 breaths a day, six of which is a chu srang and 60 of those a chu tshod and 60 of those a day]; 3) zla ba so sor 'thob rgyu'i dbugs sgang zhes pa'i dbugs the sgang of breaths to be attained each month; 4) six [since there are six in a chu srang]; 5) strangth, vigor)

1) wind element in the srog rtsa, life nadi; 2) breathing, respiration; 3) period of a breath; 3) zla ba so sor 'thob rgyu'i dbugs sgang zhes pa'i dbugs the sgang of breaths to be attained each month; 4) six; 5) strength, vigor

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[1942] ... 1 སྲོག་རྩའི་ནང་གི་རླུང་ཁམས། ... ཁ་སྣའི་དབུགས། ... སྲོག་དབུགས་རྒྱུ་བ། ... དབུགས་མི་བདེ་བ། ... དབུགས་འབྱུང་བ། ... དབུགས་བྲལ་བ། ... དབུགས་བསྡད་པ། ... དབུགས་འཚུབས་པ། ... དབུགས་འཚངས་པ། ... དབུགས་རྔམ་པ། ... དབུགས་རྔུབ་པ། ... རླུང་ཁྲག་སྟོད་དུ་བརྒྱུགས་ནས་དབུགས་བརྫངས་པ། ... 2 ཡུན་དུས་ཀྱི་ཚད་འཇལ་བྱེད་ཅིག་སྟེ། སྐྱེས་བུ་ནད་མེད་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་གི་དབུགས་འབྱུང་རྔུབ་གཉིས་གཅིག་ཏུ་བརྩིས་ནས་དབུགས་ཁུག་པ་ཉི་ཁྲི་ཆིག་སྟོང་དྲུག་བརྒྱ་ནི་ཉིན་ཞག་གཅིག་གི་ཚད་དང། དབུགས་དྲུག་ནི་ཆུ་སྲང་གཅིག་དང། ཆུ་སྲང་དྲུག་ཅུ་ནི་ཆུ་ཚོད་གཅིག་བཅས་ལ་ཡུལ་གྱི་ཆུ་ཚོད་ཅེས་པའི་ཐ་སྙད་སྦྱར་བའོ། ... 3 ཟླ་བ་སོ་སོར་འཐོབ་རྒྱུའི་དབུགས་སྒང་ཞེས་པའི་དབུགས། ... སྒང་... 4 ༼མངོན༽ ཆུ་སྲང་གཅིག་ལ་དབུགས་དྲུག་ཡོད་པས་གྲངས་དྲུག་མཚོན། ...

Loading...