Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: སྤྱན་རས་གཟིགས        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: spyan ras gzigs/
THL TRANSCRIPTION: chenrezik

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

JEFFREY HOPKINS DICTIONARY

Hopkins' Translations: Avalokiteshvara [p.n. of the Buddha of compassion]
Sanskrit: {LCh}avalokiteśvaraRANGJUNG YESHE DICTIONARY

Lord who Sees

Chenrezig, mountain at Amnye Machen

Avalokiteshvara; Avalokiteshvara. Syn འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ Lokeshvara, the lord of the world. the bodhisattva Avalokiteshvara, [he who sees in all direction[s], the all seeing one; Avalokiteshvara (red/ northeast)

Avalokite

JIM VALBY DICTIONARY

avalokiteshvara, yum is sgrol ma dkar po

IVES WALDO DICTIONARY

1) see w the eyes; 2) Avalokiteshvara; 3) འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ lokeshvara, the lord of the world

TSE

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[1674] 1 མིག་གིས་ལྟ་བ། ... 2 སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་ངོ་བོ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་བརྩེ་བའི་བདག་ཉིད་ཅན་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་སྤྱན་རས་ཡངས་པས་རྟག་ཏུ་གཟིགས་པའི་ཉེ་བའི་སྲས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱི་ཡ་གྱལ་ཞིག་... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་གྲུ་འཛིན་བདག་དང། འཇིག་རྟེན་མགོན། འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སྙིང་རྗེའི་ལྷ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ། ཕྱག་ན་པད་མ་བཅས་སོ། 

Loading...