Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཐུའུ་ཀྭན་གྲུབ་མཐའ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: thu'u kwan grub mtha'/
THL TRANSCRIPTION: tuken drumta

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

CM: grub mtha' thams cad kyi khungs dang 'dod tshul ston pa legs bshad shel gyi me long zhes bya ba thu'u kun sku phreng gsum pa blo bzang chos kyi nyi mas rab byung bcu gsum pa'i lcags bya lor brtsams. The Indication of the Source and Manner of Asserting All Tenets, the Crystal Mirror of Eloquent Explanations composed in the Iron-bird year of the thirteenth cycle by Losang Chokyi Nyima, the third emanation of Thu'u Kwan. From here, CM goes on to list the topics covered. [mss]

IVES WALDO DICTIONARY

grub mtha' thams cad kyi khungs dang 'dod tshul ston pa legs bshad shel gyi me long

thu'u kvan doctrine [grub mtha' thams cad kyi khungs dang 'dod tshul ston pa legs bshad shel gyi me long zhes bya baཐུབ་པ་དྲུག་- ཐེ་six མུནི། sages [དབང་པོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་ཤལ་སྐྱིན་. 1 ༿བརྒྱ་byeen. 2 ༿shaag ཐུབ་, shaakya ཐུབ་པ་. 3) ཁ་འབར་. 4) སེང་རབ་. 5) ཐག་བཟང་. 6) ཆོས་རྒྱལ་. sm.དབང་པོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་ཤལ་སྐྱིན་

grub mtha' thams cad kyi khungs dang 'dod tshul ston pa legs bshad shel gyi me long [thu'u kvan sku phreng gsum pa by blo bzang chos kyi nyi mas in the 10th iron bird yr, subject: rgya gar, ma ha tsi na, bod, sog po, li yul, sham bha la rnams su grub mtha' mi 'dra ba history and content, the earlier and later spread of the teachings in Tibet incl: rnying ma pa, bka' gdams pa, bka' brgyud pa, zhi byed pa, sa skya pa, jo nang pa, + some more incidental doctrines, + an extensive presentation of dge lugs pa doctrine]

thu'u kvan doctrine [grub mtha' thams cad kyi khungs dang 'dod tshul ston pa legs bshad shel gyi me long zhes bya baཐུབ་པ་དྲུག་- ཐེ་six མུནི། sages [དབང་པོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་ཤལ་སྐྱིན་. 1 ༿བརྒྱ་byeen. 2 ༿shaag ཐུབ་, shaakya ཐུབ་པ་. 3) ཁ་འབར་. 4) སེང་རབ་. 5) ཐག་བཟང་. 6) ཆོས་རྒྱལ་. sm.དབང་པོ་བརྒྱ་ཐུབ་པའི་ཤལ་སྐྱིན་

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[1176] གྲུབ་མཐའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁུངས་དང་འདོད་ཚུལ་སྟོན་པ་ལེགས་བཤད་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་ཐུའུ་ཀྭན་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ་བློ་བཟང་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མས་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པའི་ལྕགས་བྱ་ལོར་བརྩམས། འདིའི་བརྗོད་བྱ་ནི་སྤྱིར་རྒྱ་གར། མ་ཧ་ཙི་ན། བོད། སོག་པོ། ལི་ཡུལ། ཤམ་བྷ་ལ་རྣམས་སུ་གྲུབ་མཐའ་མི་འདྲ་བ་ཇི་ཙམ་བྱུང་དང་དེ་དག་སོ་སོའི་འདོད་ཚུལ་རྣམས་དང། ལྷག་པར་བོད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྔ་དར་དང་ཕྱི་དར་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་རྙིང་མ་བ་དང། བཀའ་གདམས་པ། བཀའ་བརྒྱུད་པ། ཞི་བྱེད་པ། ས་སྐྱ་པ། ཇོ་ནང་པ། གྲུབ་མཐའ་ཉི་ཚེ་བ་འགའ་ཞིག་བཅས་དང། ཡང་སྒོས་དགེ་ལུགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་རྒྱས་པར་སྟོན་པའི་གཞུང་ཞིག་...

Loading...