Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཆོས་བཅུ་པའི་མདོ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: chos bcu pa'i mdo/
THL TRANSCRIPTION: chöchu pemdo

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

Sutra of the Ten Dharmas; Skt. dasadharmaka-sutra, T 53

JIM VALBY DICTIONARY

dasa dharmaka sutra

IVES WALDO DICTIONARY

Sutra on the 10 Dharmas ['phags pa chos bcu pa'i le'u [two vol, shloka 51, tr Indian khenpo dzi na mi tra etc &, the tr. monk ye shes sde etc. and zhus pa

Sutra on the 10 Dharmas

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[835] འཕགས་པ་ཆོས་བཅུ་པའི་ལེའུ་བམ་པོ་གཉིས་པ། ཤློ་ཀ་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་པ། རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་ཛི་ན་མི་ཏྲ་སོགས་དང། ལོ་ཙཱ་བ་བནྡེ་ཡེ་ཤེས་སྡེ་ལ་སོགས་པས་བསྒྱུར་ཅིང་ཞུས་པ། ...

Loading...