Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: གངས་ཏེ་སེའི་རི་རྒྱུད        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: gangs te se'i ri rgyud/
THL TRANSCRIPTION: gangté serigyü

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

the mountain range of Mount Tisey

IVES WALDO DICTIONARY

the mountain range of Mount tise

the mountain range of Mount Ti Se

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[345] བོད་ཀྱི་རི་རྒྱུད་ཆེན་པོ་ཞིག་སྟེ། དེའི་གཙོ་བོའི་རི་རྩེ་མཐོ་ཤོས་གནས་རེ་ཁྱད་འཕགས་ཅན་གངས་རིན་པོ་ཆེ་ཞེས་གྲགས་པར་རྣམ་ཀུན་ནས་རང་རྒྱལ་དང། ཕྱི་རྒྱལ་ཁོངས་ཆོས་དད་ཅན་གྱི་མི་ཚོས་ཕྱག་སྐོར་མཇལ་མཆོད་སོགས་བྱེད་པར་མ་ཟད། ལྷག་པར་རྟ་ལོ་ནམ་ཤར་ལ་མཇལ་མི་མང་དུ་འདུས་ནས་ཕྱག་མཆོད་དུས་སྟོན་ཤིན་ཏུ་ཚན་ཆེ་བ་བྱེད་ཡུལ་ཞིག་... མིང་གི་རྣམས་གྲངས་ལ་ཀེ་ལ་ཤའི་རྒྱལ་པོ་དང། གང་གཱའི་ཡབ། གངས་རིའི་བུ། དབྱིག་གི་ལྟེ་བ་བཅས་སོ། གངས་ལྟོངས། གངས་རིའི་ལ་ཉག་གི་ལྟོངས་ཀ། ...

Loading...