Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་བཅུ་གསུམ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: kha skong gi chos bcu gsum/
THL TRANSCRIPTION: khakong gichö chusum

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

the thirteen additional things [for a fully ordained monk]

IVES WALDO DICTIONARY

the 13 additional things (for a fully ordained monk) [bsnyen rdzogs kyi dge 'dun mngon gyur gyi nang gses, kha skong gi chos la las gral du mi 'dug par'greng ba dang, yul de chad las sogs bya ba'i 'os su gyur padang, lus dngos su ma 'dus par 'dun pa sogs phul ba dang, bsnyen par ma rdzogs pa dang, sdom pa nyams pa dang, mtshams med byas padang, ston pa'i bstan pa la yid mi ches pa'i sdig lta can dang, spo mgu la sogs pa dman pa'i sa na gnas pa dang, chos phyogs palas lta ba tha dad pa'i chos min phyogs pa dang, bsdam bya nyesbyas yan chad kyis gos pa'i 'khrul bcas ma yin pa ste gzhi'i skabs nas 'byung ba bcu dang, mtshams gzhan dang mtshan gzhandang, dkon mchog gzhan 'dzin pa ma yin pa ste zhu ba'i skabs nas 'byung ba gsum bcas bcu gsum mo]

the 13 additional things (for a fully ordained monk

the 13 additional things (for a fully ordained monk) [bsnyen rdzogs kyi dge 'dun mngon gyur gyi nang gses, kha skong gi chos la las gral du mi 'dug par'greng ba dang, yul de chad las sogs bya ba'i 'os su gyur padang, lus dngos su ma 'dus par 'dun pa sogs phul ba dang, bsnyen par ma rdzogs pa dang, sdom pa nyams pa dang, mtshams med byas padang, ston pa'i bstan pa la yid mi ches pa'i sdig lta can dang, spo mgu la sogs pa dman pa'i sa na gnas pa dang, chos phyogs palas lta ba tha dad pa'i chos min phyogs pa dang, bsdam bya nyesbyas yan chad kyis gos pa'i 'khrul bcas ma yin pa ste gzhi'i skabs nas 'byung ba bcu dang, mtshams gzhan dang mtshan gzhandang, dkon mchog gzhan 'dzin pa ma yin pa ste zhu ba'i skabs nas 'byung ba gsum bcas bcu gsum mo]

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[186] བསྙེན་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་འདུན་མངོན་གྱུར་གྱི་ནང་གསེས། ཁ་སྐོང་གི་ཆོས་ལ་ལས་གྲལ་དུ་མི་འདུག་པར་འགྲེང་བ་དང། ཡུལ་དེ་ཆད་ལས་སོགས་བྱ་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པ་དང། ལུས་དངོས་སུ་མ་འདུས་པར་འདུན་པ་སོགས་ཕུལ་བ་དང། བསྙེན་པར་མ་རྫོགས་པ་དང། སྡོམ་པ་ཉམས་པ་དང། མཚམས་མེད་བྱས་པ་དང། སྟོན་པའི་བསྟན་པ་ལ་ཡིད་མི་ཆེས་པའི་སྡིག་ལྟ་ཅན་དང། སྤོ་མགུ་ལ་སོགས་པ་དམན་པའི་ས་ན་གནས་པ་དང། ཆོས་ཕྱོགས་པ་ལས་ལྟ་བ་ཐ་དད་པའི་ཆོས་མིན་ཕྱོགས་པ་དང། བསྡམ་བྱ་ཉེས་བྱས་ཡན་ཆད་ཀྱིས་གོས་པའི་འཁྲུལ་བཅས་མ་ཡིན་པ་སྟེ་གཞིའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་བཅུ་དང། མཚམས་གཞན་དང་མཚན་གཞན་དང། དཀོན་མཆོག་གཞན་འཛིན་པ་མ་ཡིན་པ་སྟེ་ཞུ་བའི་སྐབས་ནས་འབྱུང་བ་གསུམ་བཅས་བཅུ་གསུམ་མོ། ...

Loading...