Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཀུན་ལྡན་རས་པ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: kun ldan ras pa/
THL TRANSCRIPTION: künden repa

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

Kunden Repa. 1148-1217. a disciple of Phagmo Drubpa

IVES WALDO DICTIONARY

Kunden Repa [1148-1217 a disciple of phagmo drupa) rin po che rgyal tsha'i gcung 'di, born in the the 3rd rabjung in the earth male dragon year in gtsang, shab smad. he asked Pgagmo Grupa for instuctions and by meditating on them attained siddhi, khro phur slob ma bskyangs pa'i gtso bo ni de'i dbon po khro phu lo ts' ba byams pa'i dpal yin. In the fire female ox year he died.

Kunden Repa [1148-1217 a disciple of phagmo drupa) rin po che rgyal tsha'i gcung 'di phag mo grupa rdo rje rgyal po'i slob ma zhig ste, rab byung gsum pa'i sapho 'brug la gtsang gi shab smad du 'khrungs, phag gru la gdams pa zhus te bsgomspas grub thob tu gyur, khro phur slob ma bskyangs pa'i gtso boni de'i dbon po khro phu lo ts' ba byams pa'i dpal yin, me moglang la gshegs

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[19] རིན་པོ་ཆེ་རྒྱལ་ཚའི་གཅུང་འདི་ཕག་མོ་གྲུ་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་སློབ་མ་ཞིག་སྟེ། རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་ས་ཕོ་འབྲུག་ལ་གཙང་གི་ཤབ་སྨད་དུ་འཁྲུངས། ཕག་གྲུ་ལ་གདམས་པ་ཞུས་ཏེ་བསྒོམས་པས་གྲུབ་ཐོབ་ཏུ་གྱུར། ཁྲོ་ཕུར་སློབ་མ་བསྐྱངས་པའི་གཙོ་བོ་ནི་དེའི་དབོན་པོ་ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་ཡིན། མེ་མོ་གླང་ལ་གཤེགས། ...

Loading...