Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: བསམ་གཏན        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: bsam gtan/
THL TRANSCRIPTION: samten

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

DAN MARTIN DICTIONARY

meditative absorption. dhyāna. Def. in Gser Sbram 296.


JEFFREY HOPKINS DICTIONARY

Hopkins' Translations: concentration
Others' Translations: {C}meditation; trance; meditator; meditation master; one who meditates
Sanskrit: {LCh,MV,C,MSA}dhyāna; dhyānin; {C}dhyāyi; {MSA}samāpatti

དབྱེ་བ། 1བསམ་གཏན་དང་པོ། 2བསམ་གཏན་གཉིས་པ། 3བསམ་གཏན་གསུམ་པ། 4བསམ་གཏན་བཞི་པོ། 
Divisions: (1) first concentration; (2) second concentration; (3) third concentration; (4) fourth concentrationYOGĀCĀRA GLOSSARY
dhyāna

dhyāyin

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

the practice of concentration

[dhyana] concentration

Dhyana, concentration. Def. Jamgön Kongtrül: རྩེ་གཅིག་ཉོན་མོངས་མེད་; meditative stability; meditative - concentration, meditation, 'stable attention'. one of the ཕར་ཕྱིན་དྲུག་ the six paramitas. serenity, stable awareness, dhyana, meditation, concentration level, absorption སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ Syn samadhi, trance, state of complete abstraction. concentration, meditation, level of concentration, dhyana

dhyana, concentration. The state of concentrated mind and also the name for god realms produced through such mental concentration. See also under 'four dhyana states.'

RICHARD BARON DICTIONARY

stable/ meditative concentration

JIM VALBY DICTIONARY

dhyana, meditation, deep meditative absorption, absorptions, concentration, meditative (processes, concentration, state), SA skye ba'i bsam gtan, rdzogs byed bsam gtan, phen byed bsam gtan, general name of a category of Ch'an texts in Tibetan, level of concentration, meditative equipoise, meditative stability, meditation practice, mental stability

IVES WALDO DICTIONARY

dhyana, meditation [ undistracted mind abiding one-pointedly unmixed with kleshas, certain or resolved. Cause of arising as its fruition of all the prajna pamana of the greater and lesser vehicles because mind is permanently resolved bsam gtan la dbab it is called bsam gtan syn: mnyam 'jog, ting 'dzin, rnal 'byor, zhi gnas. one of the ཕ་དྲུག་- ཐེ་six paramitas serenity , stable awareness , dhyana , meditation , concentration level , absorption ༿སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ syn samadhi, trance, state of complete abstraction]

dhyana, meditation

dhyana, meditation [ undistracted mind abiding one-pointedly unmixed with kleshas, certain or resolved. Cause of arising as its fruition of all the prajna pamana of the greater and lesser vehicles because mind is permanently resolved bsam gtan la dbab it is called bsam gtan syn: mnyam 'jog, ting 'dzin, rnal 'byor, zhi gnas. one of the ཕ་དྲུག་- ཐེ་six paramitas serenity , stable awareness , dhyana , meditation , concentration level , absorption ༿སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ syn samadhi, trance, state of complete abstraction]

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[3037] ༼སམཱདྷི༽ སེམས་མ་གཡེངས་ཤིང་ཉོན་མོངས་པའི་དྲི་མ་དང་མ་འདྲེས་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པའོ། དེ་ནི་ངེས་པའམ་གཏན་ལ་དབབ་པ་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ལས་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཤེས་རབ་ཚད་མ་ཐམས་ཅད་འབྲས་བུར་འབྱུང་བས་ན་བསམ་གཏན་ལ་དབབ་པའི་ཕྱིར་བསམ་གཏན་ཞེས་བྱའོ། ... མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་མཉམ་འཇོག་དང། ཏིང་འཛིན། རྣལ་འབྱོར། ཞི་གནས་བཅས་སོ། 

Loading...