Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ངོ་བོ་ཉིད་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: ngo bo nyid rnam par 'byed pa'i rten 'brel/
THL TRANSCRIPTION: ngowo nyinam panjé petendrel

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

RANGJUNG YESHE DICTIONARY

Def. by Jamgön Kongtrül: ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ལས་སྤྲུལ་ཞིང། དེའི་མཐུ་ལས་སྣང་བ་ལ་དེར་འཇོག་པ་ཡིན་ལ། དེ་ནི་དབང་རབ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཁོ་ནའི་བགོ་སྐལ་དུ་བསྟན་གྱི། རིགས་ཅན་གཞན་གཉིས་ལ་བསྟན་པ་མེད་ཅིང། དེའི་ཕྱིར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འམ་སངས་རྒྱས་ཉག་གཅིག་གིས་རྟོགས་པ་ཡིན་གྱི། ཉན་ཐོས་དང་རང་རྒྱལ་གཉིས་ཀྱིས་ནི་ཕྱོགས་ཙམ་ཡང་རིག་པ་མ་ཡིན་ནོ་

Loading...