Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ཨ་རུ་འཇིགས་མེད        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: a ru 'jigs med/
THL TRANSCRIPTION: aru jikmé

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

ཨ་རུ་འཇིགས་མེད་, one of five kinds of myrobalan [, a ru rigs lnga, pungent, bitter, heating, by its powers gdon nad especially in the eyes are helped]

ཨ་རུ་འཇིགས་མེད་ [one of five kinds of myrobalan]

ཨ་རུ་འཇིགས་མེད་

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[3127] ཨ་རུ་རིགས་ལྔའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་སྟེ། རོ་བསྐ་ལ། ཚ་ཞིང་ཁ་བ། ནུས་པས་གདོན་ནད་དང་ཁྱད་པར་དུ་མིག་ལ་ཕན། ...

Loading...