Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ལི་ཤིའི་གུར་ཁང༌        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: li shi'i gur khang /
THL TRANSCRIPTION: lishi gurkhang

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་ [TT old and new brda'i distinguishing legs par bshad pa 15th century by skyogs ston smon grub lo tsh' ba, 'dir brda gsar rnying gi tha snyad chig stong lhag tsam yod pa tshang ma skad gsar bcad gong gi gsung rab kha gcig las bsdus]

ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2779] བོད་ཀྱི་སྐད་ལས་གསར་རྙིང་གི་བརྡའི་ཁྱད་པར་སྟོན་པ་ལེགས་པར་བཤད་པ་ལི་ཤིའི་གུར་ཁང་ཞེས་པ་དུས་རབས་བཅོ་ལྔ་པར་སྐྱོགས་སྟོན་སྨོན་གྲུབ་ལོ་ཙཱ་བས་མཛད་པ། འདིར་བརྡ་གསར་རྙིང་གི་ཐ་སྙད་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་ཡོད་པ་ཚང་མ་སྐད་གསར་བཅད་གོང་གི་གསུང་རབ་ཁ་གཅིག་ལས་བསྡུས། ...

Loading...