Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: ནོར་ལྷ        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: nor lha/
THL TRANSCRIPTION: norlha

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

DAN MARTIN DICTIONARY

(poet.) yon bdag. Rtse-le VIII 430.


RANGJUNG YESHE DICTIONARY

god of wealth. god of wealthy

wealth gods

Wealth gods

JIM VALBY DICTIONARY

type of lha, gods of wealth, deities of wealth, deity of wealth, assimilated to kubera of the Indian tradition, white

IVES WALDO DICTIONARY

1) wealth god; 2) (Met) 8)/ [nor lha la chu lha dang, brtan pa, zla ba, 'dzin byed, rlung, me, nam langs, 'od byed bcas{nor lha brgyad - the 8 wealth gods [nor lha la chu lha dang, brtan pa, zla ba, 'dzin byed, rlung, me, nam langs, 'od byed bcas

1) wealth god, god of wealthy; 2) 8

1) wealth god; 2) (Met) 8)/ [nor lha la chu lha dang, brtan pa, zla ba, 'dzin byed, rlung, me, nam langs, 'od byed bcas{nor lha brgyad - the 8 wealth gods [nor lha la chu lha dang, brtan pa, zla ba, 'dzin byed, rlung, me, nam langs, 'od byed bcas

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[1534] 1 ནོར་གྱི་ལྷའི་རིགས། ... 2 ༼མངོན༽ ནོར་ལྷ་ལ་ཆུ་ལྷ་དང། བརྟན་པ། ཟླ་བ། འཛིན་བྱེད། རླུང། མེ། ནམ་ལངས། འོད་བྱེད་བཅས་བརྒྱད་ཡོད་པས་གྲངས་བརྒྱད་མཚོན། ...

Loading...