Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: རྩ་ཆེན་ཉེར་བཞི        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: rtsa chen nyer bzhi/
THL TRANSCRIPTION: tsachen nyerzhi

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

the 24 invaluable things [don snod nang 'brel gyi sbas pa lta bu'i rtsa chen brgyad dang, yan lag phyi 'brel gyi mngon pa'i rtsa chen bcu drug bcas dril bas nyer bzhi'o]

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2206] དོན་སྣོད་ནང་འབྲེལ་གྱི་སྦས་པ་ལྟ་བུའི་རྩ་ཆེན་བརྒྱད་དང། ཡན་ལག་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་མངོན་པའི་རྩ་ཆེན་བཅུ་དྲུག་བཅས་དྲིལ་བས་ཉེར་བཞི། ...

Loading...