Tibetan and Himalayan Library - THL

THL Title Text
TERM: གཙང་འགྲམ་ལྷ་ཁང༌        Search Tibetan text archive for this word
THL TRANSLITERATION: gtsang 'gram lha khang /
THL TRANSCRIPTION: tsangdram lhakhang

THL DICTIONARY User SHOW CONTRIBUTORS Icon-info HIDE SOURCES

User
USAGE CONTEXTS:OTHER DICTIONARIES

IVES WALDO DICTIONARY

གཙང་འགྲམ་ལྷ་ཁང་ [founded by srong btsan sgam po in gtsang gzhis ka rtse, 1 of the (mtha' 'dul gyi gtsug lag khang bzhi}

གཙང་འགྲམ་ལྷ་ཁང་

བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ།

[2189] སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐབས་བཏབ་པ་གཙང་གཞིས་ཀ་རྩེའི་ས་ཁུལ་དུ་ཡོད་པའི་མཐའ་འདུལ་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཞིག་...

Loading...